Government of Nepal
Ministry of Industry, Commerce & Supplies
Singhadurbar, Nepal

Modified Date : 2016-06-29

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) कार्यक्रमहरु

दोस्रो प्राथमिकता प्राप्त (P2) कार्यक्रमहरु

तेस्रो प्राथमिकता प्राप्त (P3) कार्यक्रमहरु