Government of Nepal
Ministry of Industry, Commerce & Supplies
Singhadurbar, Nepal

Modified Date : 2016-06-29

लगानीको प्रवर्द्धन र संरक्षण सम्बन्धी गरिएका द्विपक्षीय सम्झौताहरु

देश

सम्झौताको शिर्षक सम्झौता भएको मिति  
India Agreement between the Government of Nepal and the Government of India 
for the Promotion and Protection of Investments
21st October 2011 English Version
नेपालीमा
Finland Agreement between the Government of the Republic of Finland and the Government of Nepal on the Promotion and Protection of Investments 3rd February 2009 English Version
Mauritius Agreement between the Government of the Republic of Mauritius and His Majesty's Government of Nepal for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments 3rd August 1999 English Version
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Agreement between His Majesty's Government of Nepal and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for the Promotion and Protection of Investments 2nd March 1993 English Version
Germany Treaty between the Federal Republic of Germany and the Kingdom of Nepal concerning the Encouragement and Reciprocal Protection of Investments 20th October 1986 English Version
France Agreement between His Majesty's Government of Nepal and the Government of the Republic of France on the Reciprocal Promotion and Protection of Investments 2nd May 1983 English Version