Government of Nepal
Ministry of Industry
Singhadurbar, Nepal

S.N. Name
1. ऐन/नियम Open
2. नेपाल सरकारलाई प्राप्त अध्ययन/तालीमको छात्रवृत्ति Open
3. नीति Open
4. पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधी Open
5. प्रकाशन/प्रतिवेदन Open
6. मनोनयन Open
7. सचिव बैठकको निर्णय र प्रगति Open
8. सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम सार्वजनिक विवरण Open
9. जनगुनासो व्यवस्थापन Open
10. गठन आदेश Open
11. कार्यसम्पादन सम्झौता तथा विवरण Open
12. अधिकार प्रत्यायोजन Open
13. अनुगमन, मूल्यांकन सम्बन्धी संस्थागत व्यवस्था र अनुगमन प्रतिवेदन Open
14. छानबिन प्रतिवेदन Open
15. SMT तथा कर्मचारी बैठकको निर्णयहरु Open