Government of Nepal
Ministry of Industry
Singhadurbar, Nepal

Media Center

News & Notices

Events

Press Releases

S.N. Title Published Date Author
1. विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ 2016-12-21 उद्योग मन्त्रालय   Download
2. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ 2016-12-21 उद्योग मन्त्रालय   Download
3. पेटेण्ट, डिजायन तथा ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ MOI   Download
4. कम्पनी ऐन, २०६३ MOI   Download
5. विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ MOI   Download
6. प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४ MOI   Download
7. साझेदारी फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०२० MOI   Download
8. वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ MOI   Download
9. खानी तथा खनिज पदार्थ-सम्बन्धी ऐन, २०४२ MOI   Download
10. स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५ MOI   Download
11. दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३ MOI   Download
12. औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन, २०५३ MOI   Download
13. नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिन्ह) ऐन, २०३७ MOI   Download