Government of Nepal
Ministry of Industry, Commerce & Supplies
Singhadurbar, Nepal

Media Center

News & Notices

Events

Press Releases

S.N. Title Published Date Author
1. गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७०( MEDPA Guidelines 2070) 2018-09-27 MOI   Download
2. औद्योगिक ब्यवसाय नियमावली, २०७५ 2018-09-23 MOI   Download
3. विदेशी लगानी सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक, २०७४ 2017-10-10 उद्योग मन्त्रालय   Download
4. कम्पनी ऐन , २०६३ लार्इ संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2017-07-21 MOI   Download
5. सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ 2017-05-18 MOI   Download
6. अध्यागमन नियमावली, २०५१ 2017-05-17 MOI   Download
7. श्रम नियमावली, २०५० 2017-05-17 MOI   Download
8. वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ 2017-05-17 MOI   Download
9. लगानी बोर्ड नियमावली, २०६९ 2017-05-17 MOI   Download
10. वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ 2017-05-17 MOI   Download
11. सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ 2017-05-17 MOI   Download
12. भ्रमण खर्च नियमावली , २०६४ 2017-05-17 MOI   Download
13. निजामती कर्मचारीको अाचरण सम्बन्धी नियमावली, २०६५ 2017-05-17 MOI   Download
14. खनीज सर्वेक्षण (भत्ता तथा सुविधा) नियमहरू , २०२४ 2017-05-17 MOI   Download
15. खानी तथा खनीज पदार्थ नियमावली, २०५६ 2017-05-17 MOI   Download
16. गैह्र आवाशिय नेपाली सम्बन्धी नियमावली, २०६६ 2017-05-17 MOI   Download
17. नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिन्ह) नियमावली, २०४० 2017-05-17 MOI   Download
18. प्रार्इभेट फर्म रजिष्टेशन नियमावली , २०३४ 2017-05-17 MOI   Download
19. आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ 2017-05-17 MOI   Download
20. नियमहरु 2017-05-17   Download
21. वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ 2017-05-17 MOI   Download
22. अध्यागमन ऐन, २०४९ 2017-05-17 MOI   Download
23. गैह्र आवाशिय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४ 2017-05-17 MOI   Download
24. श्रम ऐन, २०४८ 2017-05-17 MOI   Download
25. सूशासन (व्यवस्थापन तथा स‌ंचालन ) ऐन, २०६४ 2017-05-17 MOI   Download
26. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ 2017-05-17 MOI   Download
27. लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ 2017-05-17 MOI   Download
28. साझेदारी ऐन, २०२० 2017-05-09 MOI   Download
29. ‌‌‍औद्योगिक ब्यवसाय ऐन, २०७३ 2017-05-09 MOI   Download
30. विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ 2016-12-21 उद्योग मन्त्रालय   Download
31. पेटेण्ट, डिजायन तथा ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ MOI   Download
32. कम्पनी ऐन, २०६३ MOI   Download
33. विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ MOI   Download
34. प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४ MOI   Download
35. वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ MOI   Download
36. खानी तथा खनिज पदार्थ-सम्बन्धी ऐन, २०४२ MOI   Download
37. स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५ MOI   Download
38. दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३ MOI   Download
39. औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन, २०५३ MOI   Download
40. नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिन्ह) ऐन, २०३७ MOI   Download