Government of Nepal
Ministry of Industry
Singhadurbar, Nepal

Media Center

News & Notices

Events

Press Releases

S.N. Title Published Date Author
1. कम्पनी ऐन , २०६३ लार्इ संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2017-07-21 MOI   Download
2. सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ 2017-05-18 MOI   Download
3. अध्यागमन नियमावली, २०५१ 2017-05-17 MOI   Download
4. श्रम नियमावली, २०५० 2017-05-17 MOI   Download
5. वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ 2017-05-17 MOI   Download
6. लगानी बोर्ड नियमावली, २०६९ 2017-05-17 MOI   Download
7. वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ 2017-05-17 MOI   Download
8. सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ 2017-05-17 MOI   Download
9. भ्रमण खर्च नियमावली , २०६४ 2017-05-17 MOI   Download
10. निजामती कर्मचारीको अाचरण सम्बन्धी नियमावली, २०६५ 2017-05-17 MOI   Download
11. खनीज सर्वेक्षण (भत्ता तथा सुविधा) नियमहरू , २०२४ 2017-05-17 MOI   Download
12. खानी तथा खनीज पदार्थ नियमावली, २०५६ 2017-05-17 MOI   Download
13. गैह्र आवाशिय नेपाली सम्बन्धी नियमावली, २०६६ 2017-05-17 MOI   Download
14. नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिन्ह) नियमावली, २०४० 2017-05-17 MOI   Download
15. प्रार्इभेट फर्म रजिष्टेशन नियमावली , २०३४ 2017-05-17 MOI   Download
16. आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ 2017-05-17 MOI   Download
17. नियमहरु 2017-05-17   Download
18. वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ 2017-05-17 MOI   Download
19. अध्यागमन ऐन, २०४९ 2017-05-17 MOI   Download
20. गैह्र आवाशिय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४ 2017-05-17 MOI   Download
21. श्रम ऐन, २०४८ 2017-05-17 MOI   Download
22. सूशासन (व्यवस्थापन तथा स‌ंचालन ) ऐन, २०६४ 2017-05-17 MOI   Download
23. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ 2017-05-17 MOI   Download
24. लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ 2017-05-17 MOI   Download
25. साझेदारी ऐन, २०२० 2017-05-09 MOI   Download
26. ‌‌‍औद्योगिक ब्यवसाय ऐन, २०७३ 2017-05-09 MOI   Download
27. विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ 2016-12-21 उद्योग मन्त्रालय   Download
28. पेटेण्ट, डिजायन तथा ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ MOI   Download
29. कम्पनी ऐन, २०६३ MOI   Download
30. विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ MOI   Download
31. प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४ MOI   Download
32. वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ MOI   Download
33. खानी तथा खनिज पदार्थ-सम्बन्धी ऐन, २०४२ MOI   Download
34. स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५ MOI   Download
35. दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३ MOI   Download
36. औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन, २०५३ MOI   Download
37. नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिन्ह) ऐन, २०३७ MOI   Download