Government of Nepal
Ministry of Industry, Commerce & Supplies
Singhadurbar, Nepal

Media Center

News & Notices

Events

Press Releases

S.N. Title Published Date Author
1. औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५ मस्यौदा औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५   Download
2. विदेशी लगानी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५ 2018-11-26 MOI   Download
3. उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ 2018-10-31 MOI   Download
4. गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७०( MEDPA Guidelines 2070) 2018-09-27 MOI   Download
5. औद्योगिक ब्यवसाय नियमावली, २०७५ को मस्यौदा 2018-09-23 MOI   Download
6. विदेशी लगानी सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक, २०७४ 2017-10-10 उद्योग मन्त्रालय   Download
7. कम्पनी ऐन , २०६३ लार्इ संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2017-07-21 MOI   Download
8. सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ 2017-05-18 MOI   Download
9. अध्यागमन नियमावली, २०५१ 2017-05-17 MOI   Download
10. श्रम नियमावली, २०५० 2017-05-17 MOI   Download
11. वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ 2017-05-17 MOI   Download
12. लगानी बोर्ड नियमावली, २०६९ 2017-05-17 MOI   Download
13. वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ 2017-05-17 MOI   Download
14. सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ 2017-05-17 MOI   Download
15. भ्रमण खर्च नियमावली , २०६४ 2017-05-17 MOI   Download
16. निजामती कर्मचारीको अाचरण सम्बन्धी नियमावली, २०६५ 2017-05-17 MOI   Download
17. खनीज सर्वेक्षण (भत्ता तथा सुविधा) नियमहरू , २०२४ 2017-05-17 MOI   Download
18. खानी तथा खनीज पदार्थ नियमावली, २०५६ 2017-05-17 MOI   Download
19. गैह्र आवाशिय नेपाली सम्बन्धी नियमावली, २०६६ 2017-05-17 MOI   Download
20. नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिन्ह) नियमावली, २०४० 2017-05-17 MOI   Download
21. प्रार्इभेट फर्म रजिष्टेशन नियमावली , २०३४ 2017-05-17 MOI   Download
22. आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ 2017-05-17 MOI   Download
23. नियमहरु 2017-05-17   Download
24. वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ 2017-05-17 MOI   Download
25. अध्यागमन ऐन, २०४९ 2017-05-17 MOI   Download
26. गैह्र आवाशिय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४ 2017-05-17 MOI   Download
27. श्रम ऐन, २०४८ 2017-05-17 MOI   Download
28. सूशासन (व्यवस्थापन तथा स‌ंचालन ) ऐन, २०६४ 2017-05-17 MOI   Download
29. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ 2017-05-17 MOI   Download
30. लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ 2017-05-17 MOI   Download
31. साझेदारी ऐन, २०२० 2017-05-09 MOI   Download
32. ‌‌‍औद्योगिक ब्यवसाय ऐन, २०७३ 2017-05-09 MOI   Download
33. पेटेण्ट, डिजायन तथा ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ MOI   Download
34. कम्पनी ऐन, २०६३ MOI   Download
35. विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ MOI   Download
36. प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४ MOI   Download
37. वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ MOI   Download
38. खानी तथा खनिज पदार्थ-सम्बन्धी ऐन, २०४२ MOI   Download
39. स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५ MOI   Download
40. दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३ MOI   Download
41. औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन, २०५३ MOI   Download
42. नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिन्ह) ऐन, २०३७ MOI   Download