Government of Nepal
Ministry of Industry
Singhadurbar, Nepal

Media Center

News & Notices

Events

Press Releases

S.N. Title Published Date Author
1. राष्ट्रिय वौद्धिक सम्पत्ति नीति, २०७३ 2017-03-26   Download
2. नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ०७३।७४ मा उद्योग क्षेत्रको नीति 2016-08-15 नेपाल सरकार   Download
3. बजेट बक्तव्य ०७३।७४ मा उद्योग क्षेत्रको नीति 2016-08-15   Download
4. नेपालको सविधानमा उद्योग नीति MOI   Download
5. विदेशी लगानी नीति, २०७१ MOI   Download
6. औद्योगिक नीति, २०६७ MOI   Download