Government of Nepal
Ministry of Industry, Commerce & Supplies
Singhadurbar, Nepal

Media Center

News & Notices

Events

Press Releases

S.N. Title Published Date Author
1. वैदेशिक अध्ययन/तालीम छात्रवृतिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । 2018-02-11 उद्योग मन्त्रालय   Download
2. ITEC/INDIA को छात्रवृति (MOGA, मिति २०७३/०४/०९ को निर्णयानुसार) 2016-09-30   Download
3. JDS/Japan को छात्रवृति (MOGA, मिति २०७३/०४/०९ को निर्णयानुसार) 2016-09-30   Download