Government of Nepal
Ministry of Industry, Commerce & Supplies
Singhadurbar, Nepal

Modified Date : 2016-06-29

उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि औद्योगिक प्रबर्द्धन तथा औद्योगिक सम्पति व्यवस्थापन गरी उद्योग क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न यस महाशाखाको स्थापना गरिएको छ। औद्योगीकरणमा निजी क्षेत्रको विकास समन्वयात्मक रुपबाट गर्न समयानुकूल नीतिगत एवं प्रशासनिक कार्यहरु सम्पादन गर्ने, औद्योगिक प्रवर्द्धनको लागि निजीक्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने सन्दर्भमा अपनाउनु पर्ने नीति, नियम वा कानून तर्जुमाका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरुसंग समन्वय गरी कार्य सम्पादन गर्ने, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ वा नेपाल सरकारको नीति तथा नियमहरुको कार्यान्वयनमा देखापरेका व्यवधानहरु हटाउन आवश्यक कारवाही गर्ने र औद्योगिक प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्य गर्ने, वौद्धिक सम्पतिको प्रशासन सम्वन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने, सम्वन्धित निकायहरुसंग समन्वय गर्ने, औद्योगिक सम्पतिको संरक्षण र प्रशासन गर्न मौजुदा कानुनमा पुनरावलोकन गर्ने, वौद्धिक सम्पति सम्वन्धि चेतनामुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्यहरु यस महाशाखाले सम्पादन गर्दै आएको छ।

विदेशी लगानी शाखाः
विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा लगानीका अवसरहरुका बारेमा जानकारी गराउन नेपाल सरकारको मौजुदा औद्योगिक नीति, वैदेशिक लगानी नीति तथा अन्य सम्बद्ध ऐनहरु समाबेश गरी प्रवर्द्धनात्मक सामग्रीहरु प्रकाशित गर्ने, नेपालमा लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ताहरुले माग गरेका जानकारीहरु उपलब्ध गराउने, नेपाललाई तुलनात्मक लाभ पुग्ने क्षेत्रहरुमा विदेशी लगानी आकर्षण र प्रवर्द्धन गर्न उपयुक्त परियोजनाहरुको पूर्व संभाब्यता अध्ययन गराउने, नेपालमा लगानी आउन सक्ने संभाब्य देशहरुसंग लगानी प्रवर्द्धन र संरक्षण एवं सम्झौता गर्न आवश्यक तयारी गर्ने, बिदेश स्थित नेपाली कूटनैतिक नियोगहरुलाई लगानी प्रवर्द्धनसंग सम्बन्धित नेपाल सरकारको नीति एवम् ऐनहरु उपलब्ध गराउने र लगानी प्रवर्द्धनको क्रममा माग भई आएका जानकारीहरु उपलब्ध गराउने, स्वदेशी एवम् विदेशी लगानीकर्ता बीच प्रत्यक्ष लगानी सम्पर्क गराउन लगानी प्रवर्द्धन मिसनहरु पठाउने र समय समयमा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी मञ्चको आयोजना गर्ने, नेपालमा बिदेशी लगानीमा सञ्चालित परियोजनाहरुको समय समयमा अनुगमन गरी लगानीकर्ताहरुलाई परेका समस्याहरु समाधान गर्न उपयुक्त कारवाही गर्ने, नेपालको औद्योगिक बातावरणलाई लगानी मैत्री बनाउन मौजुदा सरकारी नीति एवं नियममा समयानुकूल पुनराबलोकन गराइ उपयुक्त सुधारका लागि सुझाब प्रस्तुत गर्ने, UNCTAD, UNIDO, IPS Offices वैदेशिक औद्योगिक तथा वाणिज्य संघहरु मार्फत नेपालमा विद्यमान लगानीका अवसर एवं लगानीका लागि छनौट गरिएका परियोजना प्रस्तावहरुको प्रचार प्रसार गराई बिदेशी लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा लगानी गर्न आउन आमन्त्रित गर्ने लगायतका कार्यहरु सम्पादन गर्ने गर्दछ।

औद्योगिक प्रवर्द्धन तथा औद्योगिक सम्पत्ति व्यवस्थापन शाखाः
देशको औद्योगिकरणमा सरकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक भूमिका अभिबृद्धि गर्न समयानुकूल नीतिगत एवं प्रशासनिक कार्यहरु सम्पादन गर्ने, औद्योगिक प्रवर्द्धनको लागि निजीक्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने सन्दर्भमा अपनाउनु पर्ने नीति, नियम तथा कानून तर्जुमाका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरुसंग समन्वय गरी कानून शाखा समेतको संलग्नतामा कार्य सम्पादन गर्ने, औद्योगिक व्यवसाय ऐन एवं नेपाल सरकारको नीति तथा नियमहरुको कार्यान्वयनमा देखापरेका व्यवधानहरु हटाउन आवश्यक कारवाही गर्ने र औद्योगिक प्रवर्द्धन सम्बन्धमा मन्त्रालय अन्तर्गतका बिभागहरुलाई सहयोग र समन्वय गर्ने, औद्योगिक प्रवर्द्धनको लागि आवश्यक सुविधा, सहुलियत, संरक्षण तथा बातावरण व्यवस्थाको लागि नीतिहरु तर्जुमा, पुनराबलोकन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन वा प्राथमिकता दिने कार्यक्रम वा परियोजना सञ्चालन सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने, निजी क्षेत्रका उद्योगहरुको बिकासको निमित्त निजी क्षेत्रका संघ संस्थाहरुसंग मिलेर आवश्यक रणनीति तय गर्ने कार्यहरुका अतिरिक्त यस्ता उद्योगहरुमा देखा परेका समस्याहरु निराकरण गर्न अन्तर–मन्त्रालय समन्वयका साथै आवश्यक सहयोग गर्ने, रुग्ण उद्योगको पुनर्स्थापना गर्ने नीति तर्जुमा गरी कार्यन्वयनको व्यवस्था गर्ने, घरेलु उद्योगको प्रवर्द्धन, प्रोत्साहन र बिस्तारको लागि सञ्चालित कार्यक्रमहरु सुपरिबेक्षण र अनुगमन गरी कार्यक्रमहरुमा समन्वय कायम गर्ने, आर्थिक ऐन र सम्बन्धित अन्य ऐनबाट उद्योग विकासमा परेका प्रभावहरु अध्ययन गरी सुझावहरु प्रस्तुत गर्ने र उद्योगले प्रयोग गर्ने मेशिनरी एवम् कच्चा पदार्थहरुमा लाग्ने कर तथा भंसार महसुल सम्बन्धमा परामर्श दिने, वौद्धिक सम्पतिको प्रशासन सम्वन्धमा नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गर्ने, सम्वन्धित निकायहरुसंग समन्वय गर्ने, औद्योगिक सम्पतिको संरक्षण र प्रशासन गर्न मौजुदा कानुनमा पुनरावलोकन गर्ने, वौद्धिक सम्पति सम्वन्धी चेतनामुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्यहरु यस शाखा अन्तर्गत पर्दछन्।