Government of Nepal
Ministry of Industry, Commerce & Supplies
Singhadurbar, Nepal

S.N. Name
1. कार्यान्वयन सम्झौता Open
2. Other Publication Open
3. SMT तथा कर्मचारी बैठकको निर्णयहरु Open
4. अधिकार प्रत्यायोजन Open
5. अनुगमन, मूल्यांकन सम्बन्धी संस्थागत व्यवस्था र अनुगमन प्रतिवेदन Open
6. ऐन/नियम Open
7. कार्यसम्पादन सम्झौता तथा विवरण Open
8. गठन आदेश Open
9. छानबिन प्रतिवेदन Open
10. जनगुनासो व्यवस्थापन Open
11. नीति Open
12. नेपाल सरकारलाई प्राप्त अध्ययन/तालीमको छात्रवृत्ति Open
13. पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधी Open
14. प्रकाशन/प्रतिवेदन Open
15. मनोनयन Open
16. सचिव बैठकको निर्णय र प्रगति Open
17. सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम सार्वजनिक विवरण Open