Government of Nepal
Ministry of Industry, Commerce & Supplies
Singhadurbar, Nepal

Media Center

News & Notices

Events

Press Releases

S.N. Title Published Date Author
1. सूचनाको हक सम्वन्धी प्रथम त्रैमासिक विवरण २०७३।७४ (श्रवण, भाद्र र आश्विन) 2016-11-10 उद्योग मन्त्रालय   Download
2. सूचनाको हक सम्वन्धी चौथो त्रैमासिक विवरण २०७२।७३ (वैशाख जेष्ठ असार) MOI   Download
3. सुचनाको हक सम्बन्धी तेस्रो त्रैमासिक विवरण २०७२/७३   Download
4. सुचनाको हक सम्बन्धी दोस्रो त्रैमासिक विवरण २०७२/७३   Download
5. सुचनाको हक सम्बन्धी पहिलो त्रैमासिक विवरण २०७२/७३   Download
6. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम सूचना माग गर्ने निवेदन फार्म   Download
7. आ‍.व.२०७२/७३ मा उद्योग मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा सूचना माग गरेकाे विवरण   Download
8. उद्योग मन्त्रालय र अन्तर्गतका सुचना अधिकारीहरुको सूची   Download
9. सुचनाको हक सम्बन्धी चौथो त्रैमासिक विवरण २०७१/७२   Download
10. सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ पहिलो त्रैमासिक ०७१/७२   Download
11. सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ दोस्रो त्रैमासिक ०७१/७२   Download
12. सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ तेस्रो त्रैमासिक ०७१/७२   Download