Government of Nepal
Ministry of Industry, Commerce & Supplies
Singhadurbar, Nepal

Media Center

News & Notices

Events

Press Releases

S.N. Title Published Date Author
1. सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी बस्तुको उपयोग सम्बन्धी निर्देशिका, २०७१ 2017-10-09   Download
2. MEDPA पाँच बर्षे (पहिलो संशोधन) रणनीतिक योजना, २०७२ 2016-08-03   Download
3. MEDPA सञ्चालन निर्देशिका, २०७० 2016-08-03   Download
4. सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी बस्तुको उपयोग सम्बन्धी निर्देशिका, २०७१   Download
5. प्रविधि विकास कोष निर्देशिका, २०७०   Download